centre height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre height

    * kỹ thuật

    chiều cao mũi tâm