centre casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre casting

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự đục giữa