centre key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre key

    * kỹ thuật

    bulông xiết

    chêm tháo côn

    mũi đột chốt