centre punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centre punch

  * kỹ thuật

  mũi núng tâm

  ô tô:

  mũi đột dấu

  vật lý:

  sự đục lỗ tâm