centreless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centreless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centreless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centreless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centreless

    * kỹ thuật

    không tâm

    vật lý:

    không mũi tâm