centreless grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centreless grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centreless grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centreless grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centreless grinder

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy mài không (mũi) tâm