centre pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre pin

    * kỹ thuật

    ắc cối chuyển hướng