centre rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre rail

    * kỹ thuật

    ray giữa