centre core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre core

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ruột cây đá

    tâm khối đá