centre-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-line.

Từ điển Anh Việt

  • centre-line

    * danh từ

    đường tâm