centre-line bulkhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-line bulkhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-line bulkhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-line bulkhead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre-line bulkhead

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vách ngăn đường giữa