centre of revolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre of revolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre of revolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre of revolution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre of revolution

    * kỹ thuật

    tâm quay