centre of oscillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre of oscillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre of oscillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre of oscillation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre of oscillation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tâm dao động