brain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brain.

Từ điển Anh Việt

 • brain

  /brein/

  * danh từ

  óc, não

  đầu óc, trí óc

  (số nhiều) trí tuệ; trí lực; sự thông minh

  (từ lóng) máy tính điện tử

  to crack one's brains

  dở điên, dở gàn

  too have something on the brain

  luôn luôn nghĩ ngợi về một điều gì; bị một điều gì ám ảnh

  an idle brain is the devil's workshop

  (tục ngữ) nhàn cư vi bất thiện

  to make somebody's brain reel

  làm cho ai choáng váng đầu óc

  to pick (suck) somebody's brain

  moi và dùng những ý kiến của ai

  to rack cudgel, puzzle, beat, ransack) one's brains

  nặn óc, vắt óc suy nghĩ

  to turn somebody's brain

  làm cho đầu óc ai hoa lên

  làm cho ai đâm ra tự đắc lố bịch

  * ngoại động từ

  đánh vỡ óc, đánh vỡ đầu (ai)

 • brain

  (Tech) bộ não; trí tuệ

 • brain

  bộ óc; trí tuệ; trí lực

  artificial b. óc nhân tạo

  electronic b. óc điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brain

  * kỹ thuật

  bộ óc

  trí tuệ

  toán & tin:

  bộ não

  y học:

  não

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brain

  that part of the central nervous system that includes all the higher nervous centers; enclosed within the skull; continuous with the spinal cord

  Synonyms: encephalon

  mental ability

  he's got plenty of brains but no common sense

  Synonyms: brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit

  the brain of certain animals used as meat

  hit on the head

  kill by smashing someone's skull

  Similar:

  mind: that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason

  his mind wandered

  I couldn't get his words out of my head

  Synonyms: head, psyche, nous

  genius: someone who has exceptional intellectual ability and originality

  Mozart was a child genius

  he's smart but he's no Einstein

  Synonyms: mastermind, brainiac, Einstein