binary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary.

Từ điển Anh Việt

 • binary

  /'bainəri/

  * tính từ

  đôi, nhị nguyên, nhị phân

  binary measure: (âm nhạc) nhịp đôi

  binary operation: (toán học) phép toán nhị phân

  binary fraction: (toán học) phân số nhị phân

  binary system: hệ nhị nguyên

 • binary

  (Tech) đôi; thuộc nhị phân, cơ hai; thuộc nhị nguyên [TQ], thuộc nhị hạng [NB]; lưỡng thể

 • binary

  nhị nguyên, hai ngôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • binary

  a pre-compiled, pre-linked program that is ready to run under a given operating system; a binary for one operating system will not run on a different operating system

  the same source code can be compiled to produce different binaries for different operating systems

  Synonyms: binary program

  of or pertaining to a number system have 2 as its base

  a binary digit

  consisting of two (units or components or elements or terms)

  a binary star is a system in which two stars revolve around each other

  a binary compound

  the binary number system has two as its base

  Similar:

  binary star: a system of two stars that revolve around each other under their mutual gravitation

  Synonyms: double star