binary scaler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary scaler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary scaler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary scaler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary scaler

    * kỹ thuật

    bộ đếm nhị phân

    toán & tin:

    máy đếm nhị phân