binary pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary pattern

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng nhị phân

    mẫu nhị phân