binary quantie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary quantie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary quantie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary quantie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary quantie

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng song biến