binary line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary line

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dòng nhị phân