binary star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary star.

Từ điển Anh Việt

  • binary star

    * danh từ

    hai ngôi sao quay xung quanh một tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • binary star

    a system of two stars that revolve around each other under their mutual gravitation

    Synonyms: binary, double star