binary numeral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary numeral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary numeral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary numeral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary numeral

    * kỹ thuật

    chữ số nhị phân