binary data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary data

    * kỹ thuật

    dữ liệu nhị phân