binary message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary message

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tin tức nhị phân