binary mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ nhị phân