binary zero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary zero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary zero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary zero.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary zero

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số không nhị phân