binary element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary element

    * kỹ thuật

    phần tử nhị phân