binary numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary numbers

    * kỹ thuật

    số nhị phân