binary fission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary fission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary fission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary fission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary fission

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhị phân