binary integer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary integer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary integer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary integer.

Từ điển Anh Việt

  • binary integer

    (Tech) số nguyên nhị phân