binary control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary control

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điều khiển nhị phân