binary item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary item

    * kỹ thuật

    mục nhị phân