binary value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá trị nhị phân