binary code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary code.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • binary code

    code using a string of 8 binary digits to represent characters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).