binary divider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary divider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary divider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary divider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary divider

    * kỹ thuật

    bộ chia nhị phân