binary stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary stream

    * kỹ thuật

    dòng nhị phân