binary salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary salt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    muối kép