binary decision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary decision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary decision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary decision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary decision

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quyết định nhị phân