binary search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép tìm kiếm nhị phân

    sự tìm kiếm nhị phân