binary point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu chấm nhị phân

    dấu phẩy nhị phân