at work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at work.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • at work

    on the job

    had been at work for over an hour before her boss arrived

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).