at will nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at will nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at will giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at will.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • at will

    as one chooses or pleases

    he can roam the neighborhood at will

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).