at the ready nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at the ready nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at the ready giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at the ready.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • at the ready

    ready for immediate use

    soldiers with guns at the ready

    students with pens and notebooks at the ready

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).