at the limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at the limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at the limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at the limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at the limit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ở giới hạn