at the close nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at the close nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at the close giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at the close.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at the close

    * kinh tế

    theo giá lúc đóng cửa (sở giao dịch chứng khoán)

    vào lúc đóng cửa

    vào lúc đóng cửa thị trường chứng khoán