at ship's rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at ship's rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at ship's rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at ship's rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at ship's rail

    * kinh tế

    bên mạn tàu

    tại lan can tàu