at risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at risk

    * kinh tế

    có thể gặp rủi ro

    có thể gặp rủi ro (về những hàng hóa được bảo hiểm)