at haft price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at haft price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at haft price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at haft price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at haft price

    * kinh tế

    nửa giá