at best nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at best nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at best giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at best.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • at best

  * kinh tế

  cao nhất

  giá tốt nhất

  nhiều nhất

  theo giá tổn thất

  trong điều kiện tốt nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • at best

  under the best of conditions

  at best we'll lose only the money

  Synonyms: at the best

  Antonyms: at worst