at any price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at any price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at any price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at any price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at any price

    * kinh tế

    bằng bất cứ giá nào

    với bất kỳ giá nào