at a discount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at a discount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at a discount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at a discount.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • at a discount

    * kinh tế

    giảm giá

    không được chuộng

    xuống giá (vì chất lượng hàng kém)